Lokal İş ve İşlemleri

5253 sayılı Dernekler Kanununun 26 ncı maddesinde Derneklerin izinle kurabileceği tesisler düzenlenmiş olup 31 Mart 2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 58 ve 59 uncu maddeleri çerçevesinde İlçemiz merkezinde açılacak lokallerin iş ve işlemleri Kaymakamlığımız Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir.

Başvuru, bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgeler ile yapılır.

a) Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

b) Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

c) Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

d) Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.

Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemler tekrar edilir.

İlgili yönetmelik maddeleri için tıklayınız.

Local.doc